Muốn chữa khỏi bệnh tương tư … Suy ngẫm

Muốn chữa khỏi bệnh tương tư …

Suốt đời chỉ yêu một người Bệnh ấy còn nặng gấp mười ung thư Yêu một người không bó hẹp trong tình yêu trai gái mà là yêu tuyệt đối một thần tượng. Tình yêu cực đoan sẽ dẫn đến coi chúa Jesus hơn thánh Ala, hơn Phật Tổ Như Lai… Và ngược lại. Cực đoan sẽ sinh khủng bố: “Diệt mãi không hết trùm khủng bố Vì lòng người đều có chỗ cực đoan” Bản tánh các đạo đều đồng nhất thế. “Đạo Phật, đạo Lão, đạo Hồi… Đều là đạo cả chỉ lời khác thôi” Bệnh tương tư trong tình ái cũng là bệnh “chỉ yêu một người”. “Muốn chữa khỏi bệnh tương tư Thì ta phải...

Đọc thêm