Mưu kế thâm sâu và những bài học trong cuộc sống Suy ngẫm

Mưu kế thâm sâu và những bài học trong cuộc sống

Những mưu kế từ đời xưa nhưng cho đến giờ vẫn đầy ý nghĩa và thiết thực. Cùng chúng tôi suy ngẫm và rút ra những bài học thiết thực trong cuộc sống. 1. Mưu kế của Khổng Minh Khổng Minh chỉ còn ba ngàn quân trong thành, bỗng nghe thám báo hàng vạn quân Tư Mã Ý đến vây đánh. Ông ung dung sai người mở cổng thành, rồi sắp bàn rượu ngồi trên mặt thành gẩy đàn. Tư Mã Ý mới trông cảnh tượng ấy, trong bụng nghi hoặc Khổng Minh có mưu gì nên vội cho quân rút lui. Thấy Tư Mã Ý rút rồi, Khổng Minh tức tốc đem quân chạy. Bài học rút ra: luôn tạo cho mình một phong thái điềm tĩnh trước mọi...

Đọc thêm

zalo