Ba viên ngọc quý Suy ngẫm

   Khi Thượng Đế tạo xong hình hài Adam, Ngài truyền vào Adam hơi thở linh thiêng, rồi truyền Gabriel (*), “Hãy lấy 3 viên ngọc ra khỏi Biển Quyền Năng, đặt lên Đĩa Ánh Sáng, đưa cho Adam chọn.”
  Ba viên ngọc đó là Lý trí, Đức tin, Khiêm nhường.
  Adam được soi chiếu bởi ánh sáng thiêng liêng đã chọn Lý trí. Gabriel mang hai viên còn lại trả về Biển Quyền Năng nhưng chúng trở nên nặng đến nỗi Ngài không thể nào nhấc chúng lên và chúng cất lời với Ngài: “Chúng tôi không thể không đồng hành cùng Lý trí, không có Lý trí chúng tôi không thể tồn tại, ba kho báu huy hoàng của Thượng Đế không thể rời nhau.”

  Thế rồi, Lý trí được đặt vào trí não, Đức tin nằm trong trái tim thanh khiết và nhạy cảm của Adam, Khiêm nhường ngự trên nét mặt thánh thiện của loài Người. Ba viên ngọc này là tài sản thừa kế cho hậu duệ của Adam. Bất cứ kẻ nào không được ba viên ngọc này tỏa sáng thì ánh sáng Thiên đàng không rọi tới và sự khai ngộ chân chính bị tước đoạt.
   Trích “Aflaki” – Teachings of Rumi.
   (*) Gabriel là một trong bốn Tổng lãnh thiên thần xung quanh ngai của Thượng Đế. Theo thứ bậc là Michael, Gabriel, Uriel, Raphael. Gabriel tượng trưng cho thông điệp của Thượng Đế, thực hiện ý chí của Thượng Đế trên trái đất.

 

zalo